Pristup informacijama

Službenik za informiranje

Tihana Stepić

Adresa: KOMUNALNO NETRETIĆ d.o.o., Netretić 2, 47271 NETRETIĆ

Telefon: 099 645 00 19

Email: info@komunalnonetretic.hr

Pravo na pristup informacijama korisnik prava na pristup informacijama (svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba) ostvaruje temeljem:

  1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj NN 25/13, 85/15, 69/22)
  2. Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“ broj NN 141/2022

Korisnici prava na pristup informacijama svoje zahtjeve mogu dostaviti u pisanom obliku putem pošte ili elektronske pošte, a pristup informacijama može se zatražiti i usmeno o čemu će se sastaviti zapisnik odnosno službena zabilješka.

Zamjenik službenika za informiranje

Pristup informacijama

Sukladno Akcijskom planu Partnerstva za otvorenu vlast 2022.-2023., u okviru Mjere 1.3. Jačanje transparentnosti tijela javne vlasti u odnosu na proaktivnu objavu informacija, savjetovanja s javnošću u procesu donošenja odluka i osiguravanje javnosti rada tijela javne vlasti, kojim je utvrđena obveza provedbe samoprocjene i objave na mrežnim stranicama dokumenta samoprocjene o usklađenosti postupanja sa Zakonom o pravu na pristup informacijama za tijela javne vlasti, Općina Netretić objavljuje upitnik za samoprocjenu koji je izradio Povjerenik za informiranje a u svrhu osiguranja metodologije za provedbu procjene i samoprocjene provedbe ZPPI i razine usuglašenosti postupanja tijela javne vlasti sa zakonom, kao i u svrhu upravljanja kvalitetom u području osiguravanja transparentnosti i otvorenosti tijela javne vlasti koji možete preuzeti u otvorenom (excel) formatu Upitnik za samoprocjenu.

Odluke, zahtjevi i izvješća

Godišnje izvješće.pdf Preuzmi  Preuzmi .csv

Zahtjev za pristup informacijama.pdf Preuzmi

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija.pdf Preuzmi

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacija.pdf Preuzmi

Odluka o imenovanju službenika za informacije.pdf Preuzmi

Skip to content