netretić

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama korisnik prava na pristup informacijama (svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba) ostvaruje temeljem:

  1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/1385/15)
  2. Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“ broj 12/1415/14)

Korisnici prava na pristup informacijama svoje zahtjeve mogu dostaviti u pisanom obliku putem pošte ili elektronske pošte, a pristup informacijama može se zatražiti i usmeno o čemu će se sastaviti zapisnik odnosno službena zabilješka.

Zahtjev za pristup informacijama.pdf Preuzmi

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija.pdf Preuzmi

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije.pdf Preuzmi

Odluka o imenovanju službenika za informiranje.pdf Preuzmi

Skip to content